Disclaimer

Marktvizier is verantwoordelijk voor de content (tekst, beeld, video) van de websites  Marktvizier.nl, Ingedemunnik.nl, Wellnessfans.nl, Eetjemooi.nl en DenBoschbezoeken.nl., hierna te noemen ‘haar websites’.  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Marktvizier en de door Marktvizier geexploiteerde websites  niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.  Marktvizier aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de sites of de (on)bereikbaarheid van de sites.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de websites van Marktvizier zijn die van de auteurs (s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Marktvizier. Marktvizier kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Marktvizier kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Marktvizier garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Marktvizier behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op de websites van Marktvizier tref je ook een aantal links aan naar websites die niet tot Marktvizier.nl behoren of naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Marktvizier is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, het copyright en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle aanwezige content op haar websites berust bij Marktvizier, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Marktvizier.
 

Algemene Voorwaarden

Marktvizier is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 16062120. Op de dienstverlening van alle websites  zijn de Algemene Voorwaarden van Marktvizier van toepassing.