Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Marktvizier: het (marketing) adviesbureau, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16062120 inclusief al haar handelsnamen, tevens zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Marktvizier, die opdracht heeft gegeven aan c.q. een overeenkomst heeft gesloten met Marktvizier, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf.

1.3 Overeenkomst: de door de opdrachtgever aan Marktvizier verstrekt opdracht c.q. de door partijen gesloten overeenkomst, waaronder een abonnement tevens wordt begrepen.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en meerwerk van Marktvizier, tenzij partijen van (bepaalde bepalingen van) deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgeweken.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Marktvizier en de opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Marktvizier zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 na dagtekening, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Marktvizier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in het aanbod anders is bepaald.

3.3 Aanbiedingen en offertes van Marktvizier gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende aanbiedingen.

3.4 De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Marktvizier, waarbij Marktvizier niet eerder aan de overeenkomst gebonden is nadat zij de aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

3.5 Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Marktvizier komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marktvizier dit schriftelijk aangeeft.

3.6 Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) gezamenlijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Marktvizier niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. PRIJS EN FACTURERING

4.1 De door de opdrachtgever aan Marktvizier verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst als vaste prijs overeengekomen. De vaste prijs is vooraf, bij aanvang van de overeenkomst, verschuldigd.

4.2 Indien er een coaching-abonnement om marketingpakket is afgesloten dient betaling van het overeengekomen maandbedrag vooraf per maand te zijn voldaan.

4.3 Indien geen vaste prijs of abonnement overeengekomen is, dan wel in het geval van meerwerk, factureert Marktvizier na oplevering van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever op basis van haar daadwerkelijk bestede tijd tegen haar normaal geldende uurtarief, zijnde € 95,- exclusief BTW per uur.

4.4 Betaling van een factuur of termijn van Marktvizier dient door de opdrachtgever binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen is.

4.5 Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de in artikel 4.4 bepaalde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval over het verschuldigde bedrag(en) tevens contractuele rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, alsmede buitengerechtelijke kosten van 15% met een minimum van € 40,-, alsmede deurwaarders- en gerechtelijke kosten.

4.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4.7  Verrekening door de opdrachtgever met een factuur van Marktvizier wordt hierbij uitgesloten.

4.8 De vordering tot betaling van het volledig door de opdrachtgever aan Marktvizier is direct en volledig opeisbaar zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij naderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeerd of wordt ontbonden.

 Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Marktvizier zal naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de overeenkomst uitvoeren. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal Marktvizier de opdrachtgever van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte houden.

5.2 De opdrachtgever draagt -conform de instructie van Marktvizier- zorg voor tijdige, volledige en juiste aanlevering van het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens niet tijdig of volledig door de opdrachtgever aan Marktvizier zijn verstrekt, heeft Marktvizier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het benodigde materiaal en/of gegevens wel door de opdrachtgever zijn verstrekt. De als gevolg van deze vertraging door Marktvizier extra te maken kosten c.q. geleden schade is opdrachtgever aan Marktvizier verschuldigd.

5.3 Marktvizier staat niet in voor de juistheid van het door opdrachtgever aangeleverde materiaal en/of gegevens, zoals materiaal en/of gegevens over (de inhoud en de tarieven van) haar diensten, producten en opleidingen, etc.. Marktvizier is nimmer gehouden het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en/of gegevens op juistheid te controleren.

5.4 Marktvizier vermeldt de oplevertermijn van haar werkzaamheden in haar aanbod en/of opdrachtbevestiging. Een oplevertermijn is nimmer een fatale termijn. Afwijking of verruiming van de oplevertermijn wordt schriftelijk overeengekomen. Overschrijding van de oplevertermijn geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.

5.5 De opdrachtgever is gehouden bij oplevering van plaatsing van een weblink(s) op de website(s) van Marktvizier deze oplevering te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk aan Marktvizier te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de oplevering te hebben aanvaard.

5.6 Indien de opdrachtgever een coaching-abonnement van Marktvizier afneemt, dan heeft de opdrachtgever het recht op coaching voor maximaal 30 minuten per maand. Extra tijd wordt door Marktvizier als meerwerk in rekening gebracht. Er wordt op geen enkele manier tegoeden opgebouwd indien de opdrachtgever één of meerdere maanden geen gebruik van het abonnement maakt.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is om de te verrichten werkzaamheden en/of overeengekomen prijs te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dientengevolge gezamenlijk schriftelijk wijzigen en/of aanvullen. Meerwerk wordt door Marktvizier bij de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

5.8 De werkzaamheden van Marktvizier zijn nimmer uitvoerend van aard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Dit betekent bijvoorbeeld dat Marktvizier ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden als redacteur inzage in social media account(s) en Google Analytics van de opdrachtgever dient te krijgen, maar dat Marktvizier de inhoud van (de tekst) van die account(s) nimmer zal (in)vullen of wijzigen. Marktvizier is nimmer verantwoordelijk voor het uitvoeren van back-up(s), hosting door derden, beveiliging tegen virussen en/of hacken, etc..

5.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marktvizier het recht bepaalde werkzaamheden of een deel daarvan te laten verrichten door derden. In dat geval blijft Marktvizier eindverantwoordelijk voor het werk.

Artikel 6. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De overeenkomst heeft de duur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging door Marktvizier, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

6.2 Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst, komt deze van rechtswege ten einde. Er wordt dus niet stilzwijgend verlengd.

6.3 De overeenkomst kan niet tussentijds wordt opgezegd, tenzij de inmiddels door Marktvizier gemaakt kosten en bestede tijd volledig door de opdrachtgever wordt vergoed.

6.4 Marktvizier is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

  1. De opdrachtgever, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt;
  2. Marktvizier na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen;
  3. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij naderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeerd of wordt ontbonden;
  4. Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door Marktvizier opeisbaar.

Artikel 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

7.1 Het door Marktvizier aan de opdrachtgever geleverde werk is uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktvizier de werkzaamheden van Marktvizier aan andere bedrijven en/of personen te tonen en/of te verveelvoudigen.

7.2     De website(s) waarop Marktvizier in opdracht van de opdrachtgever weblink(s) plaatst, is en blijft geheel in (intellectueel) eigendom dan wel beheer van Marktvizier.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Marktvizier van enige aanspraak van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door opdrachtgever aan Marktvizier verstrekte materialen en/of gegevens. Het onderzoeken van het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot de werkzaamheden van Marktvizier.

7.4 Het is Marktvizier alleen na voorafgaande schriftelijke instemming van de opdrachtgever toegestaan om de door Marktvizier voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of resultaten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.

7.5 Het door de opdrachtgever aan Marktvizier verstrekte materiaal en/of (persoons)gegevens worden door Marktvizier alleen gebruikt ter uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Het materiaal en/of (persoons)gegevens van vertrouwelijk aard van de opdrachtgever zullen door Marktvizier nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever. In het geval ingevolge artikel 5.9 door Marktvizier een derde voor de uitvoering van (een gedeelte van) de werkzaamheden wordt ingeschakeld, dient Marktvizier dezelfde geheimhouding aan deze derde op te leggen.

 Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In geval van aansprakelijkheid van Marktvizier, dan is de aansprakelijkheid van Marktvizier in geval van directe schade beperkt tot maximaal 50% van de overeengekomen vaste prijs van de overeenkomst, dan wel maximaal het abonnementstarief van 1 jaar, dan wel maximaal 50% van de laatste factuur voor de gewerkte uren c.q. het meerwerk, maar niet meer dan het gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijk betrekking op heeft.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld is Marktvizier nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 In geval van een inhoudelijke klacht of van een klacht over de factuur van Marktvizier, dient de opdrachtgever onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht c.q. factuur, schriftelijk bij Marktvizier te reclameren, bij gebreke waarvan de vordering van opdrachtgever komt te vervallen.

 Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomst en/of meerwerk van Marktvizier, deze algemene voorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

9.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.3 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Marktvizier die (in)direct verband houden met de aanbieding, offerte, overeenkomst, meerwerk en/of deze algemene voorwaarden van Marktvizier, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’sHertogenbosch.

’s Hertogenbosch, juli 2019